دانلود رایگان


تحلیل روند توسعه کالبدی شهربندر انزلی در دهه اخیر - دانلود رایگاندانلود رایگان تحلیل روند توسعه کالبدی شهربندر انزلی در دهه اخیر

دانلود رایگان تحلیل روند توسعه کالبدی شهربندر انزلی در دهه اخیر
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه. 2
فصل اول: کلیات تحقیق
. 4
.. 5
.. 5
.. 5
.. 5
1-5-1 هدف تحقیق توصیفی.. 5
1-5-2 روش تحلیلی.. 6
... 6
... 6
... 7
.. 7
.. 7
فصل دوم: مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
. 11
.. 12
.. 12
.. 13
.. 13
.. 14
.. 14
.. 16
.. 16
. 17
. 17
. 18
.. 18
. 18
2-14-1 عوامل جغرافیای طبیعی.. 18
2-14-2 عوامل جغرافیایی انسانی.. 21
.. 23
فصل سوم: ویژگیهای اجتماعی و کالبدی شهر بندرانزلی
.. 29
.. 30
.. 32
. 34
3-4-1 درجه حرارت... 34
3-4-2 بارندگی.. 37
3-4-2-1 بارندگی فصلی سالیانه. 38
3-4-3 رطوبت نسبی.. 40
3-4-4 روزهای یخبندان. 43
3-4-5 باد. 44
3-4-5-1 بادهای محلی بندرانزلی.. 44
3-4-6 منابع آب... 46
3-4-7 خاک.. 46
.. 48
3-5-1 شهر به لحاظ جمعیت... 49
3-5-1-1- جمعیت و ساخت جنسی.. 49
3-5-1-2 تعداد و بعد خانوار. 55
3-5-1-3 تراکم جمعیت شهرستان انزلی.. 56
3-5-1-4 سواد. 58
3-5-1-5 گروه های سنی.. 59
3-5-1-6 مهاجرت... 62
3-5-2 شهر به لحاظ فعالیت های اقتصادی.. 62
3-5-2-1 اشتغال. 63
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
. 80
. 82
... 90
. 99
. 101
... 115
4-6-1 بررسی مهاجرت در نواحی شهری.. 116
4-6-2 تراکم کلی جمعیت در سطح شهر و تغییرات آن در منطقه های مختلف... 117
4-6-3 تراکم ساختمان هاي مسکوني در مناطق مختلف شهر. 119
4-6-4 سطح اشغال ساختمان هاي مسکوني.. 119
4-6-5 تراکم ساختمان هاي مسکوني.. 121
.. 124
. 126
.. 141
. 148
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
.. 190
193
... 210
منابع و مأخذ. 211فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول3-1 تقسیمات سیاسی شهرستان بندرانزلی 1385. 29
جدول 3-2- میانگین دمایی ماهانه ی ایستگاه بندر انزلی (1385) 36
جدول 3-3- تغییرات سالیانه پارامترهای دما 36
جدول3-4 تغییرات میانگین ماهانه بارندگی در ایستگاه بندرانزلی.. 37
جدول 3-5 میانگین بارندگی فصلی ایستگاه انزلی.. 38
جدول 3-6 تعداد روزهاي بارانی در ايستگاه انزلی.. 39
جدول 3-7 متوسط ماهانه تعداد روزهاي همراه با ابر در ايستگاه انزلی.. 41
جدول 3-8 متوسط ماهانه ساعات آفتابي ايستگاه انزلی.. 42
جدول 3-9 وضعیت روزهای یخبندان در ايستگاه انزلی.. 43
جدول 3-10 حداکثر سرعت وزش باد در ایستگاه انزلی(متر بر ثانیه) 44
جدول 3-11 تغییرات جمعیت شهر بندرانزلی درسالهای (1385-1345) 51
جدول 3-12 تعداد زنان و مردان درشهر انزلی و نسبت جنسی آن. 54
جدول3-13 تغییرات تعداد و بعد خانوار در سالهای (1385-1365) 55
جدول 3-14 تراکم جمعیت شهرستان انزلی در سالهای 1385-1345) 56
جدول 3-15 تراکم جمعیت شهر انزلی در سالهای 1385-1345. 57
جدول 3-16 گروه سنی 7 ساله و بیشتر (1385-1345) 58
جدول 3-17 گروههای سنی سالهای (1385-1345) 59
جدول 3-18 فعالیت افراد 10 ساله و بیشتر بر حسب جنس (1385-1345) 64
جدول 3-19 جمعیت 10ساله و بیشتربر حسب وضعیت شاغل و بیکار‹‹مرد›› (1385-1345) 65
جدول3-20 جمعیت 10ساله و بیشتربر حسب وضعیت شاغل و بیکار‹‹زن›› (1385-1345) 65
جدول 4-1 ارقام مربوط به طرح جامع مصوب شهر بندرانزلی – سال 1376. 83
جدول 4-2 مقایسه تطبیقی سطوح و سرانه های طرح های تهیه شده در سال های اخیر در شهر بندرانزلی با وضعیت موجود آن ها 86
جدول 4-3 توزیع سطح شهر بندر انزلی برحسب کدهای ارتفاعی نسبت به سطح آبهای آزاد. 111
جدول 4-4 سهم مهاجران وارد شده به بندرانزلی طی 10 سال گذشته برحسب جنس و آخرین محل اقامت پیشین (درصد) 115
جدول 4-5 سطح اشغال قطعه هاي مسکوني در شهر بندرانزلي به تفکيک نواحي ( درصد) 120
جدول 4-6 تعداد طبقات ساختمان هاي مسکوني در شهر بندرانزلي به تفکيک نواحی.. 121
جدول 4-7 تراکم ساختمان هاي مسکوني در شهر بندرانزلي به تفکيک نواحي.. 122
جدول 4-8 نوع مالکیت اراضی در شهر انزلی 1388. 130
جدول 4-9 جمعیت، مساحت و تعداد محله های موجود در ناحیه یک شهر انزلی.. 133
جدول 4-10 جمعیت، مساحت و تعداد محله های موجود در ناحیه دو شهر انزلی.. 134
جدول 4-11 جمعیت، مساحت و تعداد محله های موجود در ناحیه سه شهر انزلی.. 134
جدول 4-12 جمعیت، مساحت و تعداد محله های موجود در ناحیه چهار شهر انزلی.. 136
جدول 4-13 جمعیت، مساحت و تعداد محله های موجود در ناحیه پنج شهر انزلی.. 137
جدول 4-14 جمعیت، مساحت و تعداد محله های موجود در ناحیه شش شهر انزلی.. 138
جدول 4-15 جمعیت، مساحت و تعداد محله های موجود در ناحیه هفت شهر انزلی.. 139
جدول 4-16 سرانه های پیشنهادی برای جمعیت ساکن و گردشگر. 142
جدول 4-17 کاربری وضع موجود و تعیین نیازهای شهر بندرانزلی تا سال 1405. 143
جدول 4-18 تعدادساخت وسازهای بدون پروانه وماده صد وتعداد ساختمانهای دارای پروانه 1393-1382. 144
جدول 4-19 مشخصات پروانه هاي احداث ساختمان در شهر بندرانزلي.. 145
جدول 4-20 نوع جنسیت پاسخ دهندگان. 149
جدول 4-21 گروههای سنی پاسخ دهندگان. 150
جدول 4-22 میزان تحصیلات پاسخ گویان. 151
جدول 4-23 مدت زندگی در شهر انزلی.. 152
جدول 4-24 وضعیت شغلی پاسخ گویان. 153
جدول 4-25 میزان شناخت ازشهر انزلی.. 154
جدول 4-26 چگونگی وضعیت شهر انزلی.. 155
جدول 4-27 چگونگی وضعیت ترافیک در شهر انزلی.. 156
جدول 4-28 اصول شکل گیری محلات در شهر انزلی.. 157
جدول 4-29 چگونگی روند توسعه کالبدی شهر بندرانزلی در دهه اخیر. 158
جدول 4-30 مسیرتوسعه فیزیکی شهر انزلی.. 160
جدول 4-31 میزان فضاهای شهری در شهر انزلی برنامه ریزی شده و مدون. 161
جدول 4-32 میزان فضاهای بدون برنامه ریزی در شهر انزلی.. 162
جدول 4-33 قدمت فضاهای برنامه ریزی.. 163
جدول 4-34 میزان تبعیت از اصول شهری و شهرسازی فضاهای برنامه ریزی شده 165
جدول 4-35 مکانیابی فضاهای برنامه ریزی شده در شهر انزلی.. 167
جدول 4-36 فضاهای بدون برنامه ریزی و آسیب پذیری شهر انزلی.. 169
جدول 4-37 فضاهای برنامه ریزی شده و تغییر کاربری اراضی.. 171
جدول 4-38. 172
جدول 4-39 تغییرات موجود در شهر انزلی در راستای برنامه ریزی مدون شهری.. 173
جدول 4-40 تغییرات کاربری اراضی ناشی از اجرای طرحهای شهری و نقش آن در ایجاد ساخت و سازهای بدون برنامه ریزی و خودرو...................................................................................................................................... 174
جدول 4-41 ارزش زمین در برخی نواحی از شهر و ساخت و سازهای بدون برنامه ریزی و خودرو. 175
جدول 4-42 ساخت و سازهای بدون برنامه ریزی و مشکلات منظر شهر. 176
جدول 4-43 ساخت و سازهای بدون برنامه ریزی و توسعه ناموزون شهر. 177
جدول 4-44 میزان آسیب پذیری شهر انزلی ناشی از عدم برنامه ریزی مدون. 178
جدول 4-45 عدم برنامه ریزی در توسعه شهر و ترافیک معابر. 179
جدول 4-46 فضاهای برنامه ریزی شده و نظم خاص در ساخت ساز. 180
جدول 4-47 میزان علاقه به روند توسعه کالبدی شهر انزلی در دهه اخیر بصورت خطی.. 181
جدول 4-48 میزان توسعه فیزیکی شهر انزلی در راستای توسعه شهر. 182
جدول 4-49 موانع توسعه فیزیکی شهر انزلی.. 183
جدول 4-50 مرداب انزلی و میزان نقش آن در شکل گیری شهر انزلی.. 184
جدول 4-51 مناسب بودن شبکه معابر شهری در شهر انزلی.. 185
جدول 4-52 میزان نقش موانع طبیعی همچون مرداب و دریا و کمبود مساحت در چگونگی توسعه شهر. 186
جدول 5-1 تعداد طبقات ساختمان هاي مسکوني در شهر بندرانزلي به تفکيک نواحی.. 194
جدول 5-2 تغییرات جمعیت شهر بندرانزلی درسالهای (1385-1345) 199
جدول 5-3 تراکم جمعیت شهر انزلی در سالهای 1385-1345. 200
جدول 5-4 سطوح وسرانه گروه های اصلی فعالیت در وضعیت موجود شهر بندرانزلی سال 1388. 201
جدول 5-5 توزیع سطح شهر بندر انزلی برحسب کدهای ارتفاعی نسبت به سطح آبهای آزاد. 205
جدول 5-6 مرداب انزلی و میزان نقش آن در شکل گیری شهر انزلی.. 207
جدول 5-7 موانع طبیعی همچون مرداب و دریا و کمبود مساحت... 208
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار3-1- تغییرات ماهیانه پارامترهای دما در ایستگاه بندرانزلی.. 35
نمودار3-2-تغییرات میانگین ماهانه بارندگی در ایستگاه بندرانزلی.. 37
نمودار 3-3 درصد بارندگی فصلی سالیانه ایستگاه انزلی.. 38
نمودار 3- 4 تعداد روزهاي بارانی در ايستگاه انزلی.. 39
نمودار3-5- میانگین ماهیانه پارامترهای رطوبت نسبی در ایستگاه بندرانزلی.. 40
نمودار 3-6 متوسط ماهانه تعداد روزهاي همراه با ابر در ايستگاه انزلی.. 41
نمودار 3-7 متوسط ماهانه ساعات آفتابي ايستگاه انزلی.. 42
نمودار 3-8 وضعیت روزهای یخبندان در ايستگاه انزلی.. 43
نمودار 3-9 حداکثر سرعت وزش باد در ایستگاه انزلی(متر بر ثانیه) 45
نمودار 3-10 تغییرات جمعیت شهر بندرانزلی درسالهای (1385-1345) 51
نمودار 3-11 تغییرات نرخ رشد محدوده های مختلف جمعیت در شهر انزلی در دوره آماری.. 53
نمودار 3-12 نسبت جنسی جمعیت درشهر انزلی در دوره آماری 1385-1365. 54
نمودار 3-13 تغییرات تعداد خانوار در شهر انزلی در سالهای 1385-1365. 55
نمودار 3-14 تغییرات بعد خانوار در شهر انزلی در سالهای 1385-1365. 56
نمودار 3-15 تراکم جمعیت شهر انزلی در سالهای 1385-1345. 57
نمودار3-16 گروه سنی 7 ساله و بیشتر (1385-1345) 58
نمودار 3-17 کلی گروههای سنی سالهای (1385-1345) 59
نمودار3-18گروههای سنی سال 1375 60
نمودار3-19 گروههای سنی سال 1385. 60
نمودار 3-20 فعالیت افراد 10 ساله و بیشتر بر حسب جنس (1385-1345) 65
نمودار3-21 جمعیت 10ساله و بیشتربر حسب وضعیت شاغل و بیکار‹‹مرد›› (1385-1345) 65
نمودار 3-22 جمعیت 10ساله و بیشتربر حسب وضعیت شاغل و بیکار‹‹زن›› (1385-1345) 66
نمودار3-23 دایره ای مشاغل در سال 1375 66
نمودار 3-24 دایره ای مشاغل در سال 1385. 66
نمودار 4-1 سطح کاربری وضع موجود در شهر انزلی در سال 1362. 84
نمودار 4-2 سطح کاربری پیشنهادی طرح جامع مصوب شهر انزلی در سال 1376. 85
نمودار 4-3 جدول کاربری وضع موجود در سال 1363. 87
نمودار 4-4 جدول کاربری وضع موجود در سال 1378. 87
نمودار 4-5 جدول کاربری وضع موجود در سال 1388. 88
نمودار 4-6 تغییرات کاربریهای شهر انزلی در سال های مختلف... 88
نمودار 4-7 توزیع سطح شهر بندر انزلی برحسب کدهای ارتفاعی نسبت به سطح آبهای آزاد. 111
نمودار 4-8 سهم مهاجران وارد شده از ناحیه های مختلف به شهر بندرانزلی طی سال های 1365 تا 1385 (درصد) 116
نمودار 4-9 الگوی تشخیص، تحلیل و پیشنهاد سازمان فضایی – کالبدی شهر انزلی.. 128
نمودار 4-10 نوع جنسیت پاسخ دهندگان. 149
نمودار 4-11 گروههای سنی پاسخ دهندگان. 150
نمودار 4-12 میزان تحصیلات پاسخ گویان. 151
نمودار 4-13 مدت زندگی در شهر انزلی.. 152
نمودار 4-14 وضعیت شغلی پاسخ گویان. 153
نمودار 4-15 میزان شناخت ازشهر انزلی.. 154
نمودار 4-16 چگونگی وضعیت شهر انزلی.. 155
نمودار 4-17 چگونگی وضعیت ترافیک در شهر انزلی.. 156
نمودار 4-18 اصول شکل گیری محلات در شهر انزلی.. 157
نمودار 4-19 چگونگی روند توسعه کالبدی شهر بندرانزلی در دهه اخیر. 158
نمودار 4-20 مسیرتوسعه فیزیکی شهر انزلی.. 160
نمودار 4-21 میزان فضاهای شهری در شهر انزلی برنامه ریزی شده و مدون. 161
نمودار 4-22 میزان فضاهای بدون برنامه ریزی در شهر انزلی.. 162
نمودار 4-23 قدمت فضاهای برنامه ریزی.. 163
نمودار 4-24 میزان تبعیت از اصول شهری و شهرسازی فضاهای برنامه ریزی شده 166
نمودار 4-25 مکانیابی فضاهای برنامه ریزی شده در شهر انزلی.. 167
نمودار 4-26 فضاهای بدون برنامه ریزی و آسیب پذیری شهر انزلی.. 169
نمودار 4-27 فضاهای برنامه ریزی شده و تغییر کاربری اراضی.. 171
نمودار 4-28. 172
نمودار 4-29 تغییرات موجود در شهر انزلی در راستای برنامه ریزی مدون شهری.. 173
نمودار 4-30 تغییرات کاربری اراضی ناشی از اجرای طرحهای شهری و نقش آن در ایجاد ساخت و سازهای بدون برنامه ریزی و خودرو. 174
نمودار 4-31 ارزش زمین در برخی نواحی از شهر و ساخت و سازهای بدون برنامه ریزی و خودرو. 175
نمودار 4-32 ساخت و سازهای بدون برنامه ریزی و مشکلات منظر شهر. 176
نمودار 4-33 ساخت و سازهای بدون برنامه ریزی و توسعه ناموزون شهر. 177
نمودار 4-34 میزان آسیب پذیری شهر انزلی ناشی از عدم برنامه ریزی مدون. 178
نمودار 4-35 عدم برنامه ریزی در توسعه شهر و ترافیک معابر. 179
نمودار 4-36 فضاهای برنامه ریزی شده و نظم خاص در ساخت ساز. 180
نمودار 4-37 میزان علاقه به روند توسعه کالبدی شهر انزلی در دهه اخیر بصورت خطی.. 181
نمودار 4-38 توسعه فیزیکی شهر انزلی در راستای توسعه شهر. 182
نمودار 4-39 موانع توسعه فیزیکی شهر انزلی.. 183
نمودار 4-40 مرداب انزلی و میزان نقش آن در شکل گیری شهر انزلی.. 184
نمودار 4-41 مناسب بودن شبکه معابر شهری در شهر انزلی.. 185
نمودار 4-42 موانع طبیعی همچون مرداب و دریا و کمبود مساحت در چگونگی توسعه شهر. 186
نمودار 5-1 تغییرات کاربریهای شهر انزلی در سال های مختلف... 196
نمودار 5-2 تغییرات جمعیت شهر بندرانزلی درسالهای (1385-1345) 199
نمودار 5-3 تراکم جمعیت شهر انزلی در سالهای 1385-1345. 200
نمودار 5-4 توزیع سطح شهر بندر انزلی برحسب کدهای ارتفاعی نسبت به سطح آبهای آزاد. 205
نمودار5-5 مرداب انزلی و میزان نقش آن در شکل گیری شهر انزلی.. 207
نمودار 5-6 موانع طبیعی همچون مرداب و دریا و کمبود مساحت... 208فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1-1 تصویر ماهواره ای شهر انزلی در جلگه گیلان. 8
شکل 3-1 گلباد سالانه انزلی.. 45
شکل 3-2 هرم سنی – جنسی شهر بندرانزلی در سالهای 1385-1375-1365. 61
تصویر 4-1 عکس هوایی سال 1335 شهر بندرانزلی.. 94
تصویر 4-2 عکس هوایی سال 1343 شهر بندرانزلی.. 95
تصویر 4-3 عکس هوایی سال 1354 شهر بندرانزلی.. 96
تصویر 4-4 عکس هوایی سال 1373 شهر بندرانزلی.. 97
تصویر 4-5 تصویرما هواره ای شهر انزلی در سالهای اخیر. 142
عکس 4-6 نمایی محدودیتهای توسعه شهر (مرداب انزلی در منطقه پیل علی باغ) 159
عکس 4-7 نمایی از استفاده از زمین در اراضی غیر مجاز شهر انزلی.. 174فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه 3-1 زمین شناسی شهر انزلی

تحلیل


روند


توسعه کالبدی


شهربندر انزلی


دهه اخیر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحلیل اثرات توسعه گردشگری تجاری بر تغییرات کالبدی- فضایی ...

گردشگری شهری طی دهه‌های اخیر تأثیرات شگرفی را بر توسعه فضایی شهرها و یا تغییرات فضایی شهرها داشته است.

تجاوزگسترده ومزمن به حریم وبستررودخانه های انزلی<اموال ...

با روند توسعه شهر انزلی و ... تعرضات ، در چند دهه اخیر سکوت ... تحلیل فضای شهری ...

پایان نامه تحلیل الگوی سینوپتیکی طوفان‌های گرد و غبار در ...

1-5 تحلیل روند ... در دو دهه اخیر با ... امکانات رشد کالبدی و توسعه شهرهای ...

پایان نامه های دانلودی رشته جغرافیا – دانلود پایان نامه و ...

... روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر ... در تحلیل ... روند توسعه فضایی- کالبدی ...

بررسی و ارزیابی کاربری اراضی شهری از منظر عدالت اجتماعی ...

... اساسی در توسعة ... ندارند و تحلیل ... کالبدی کاشان در دهة اخیر و ...

دانلود الگوی تدريس ، الگوي پيش سازمان دهنده علوم پنجم زمين لرزه .

پاورپوینت دفتر توسعه فناوری سلامت

تحقیق در مورد منابع انساني با كيفيت ؛ كليد طلايي رقابت 16 ص

پاورپوینت رابطه انسان با طبیعت

قالب حرفه ای فروش فایل رویال فایل

پاورپوینت در مورد مبانی حسابداری مالی

تحقیق در مورد كشاورزي ديجيتالي 25 ص

نوکاردیوسیس: یک نمونه و مروری خرد بر ویژگی های بالینی و میکروبیولوژیکی

دانلود مقاله رابطه گياهان و شوري

پاورپوینت و ورد يخچال