دانلود رایگان


دانلود جزوه کامل توسعه پایدار شهری - 206 برگ pdf - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود جزوه کامل توسعه پایدار شهری 206 برگ pdf

دانلود رایگان دانلود جزوه کامل توسعه پایدار شهری - 206 برگ pdf پيشگفتار نه
اهداف كلي درس سيزده
اهداف آموزشي- رفتاري درس سيزده
فصل اول. تعاريف و مفاهيم توسعه و توسعه پايدار 1
اهداف كلي 1
اهداف آموزش ي- رفتاري 1
مقدمه 2
1 -1 تعريف توسعه 2
1 -2 تاريخچه توسعه 4
1 -3 ديدگاه اه ي مربوط به توسعه 5
1 -4 ويژگي اه ي توسعه 9
1 -5 مفهوم پايداري 10
1 -6 مفهوم ناپايداري 12
1 -7 سير تكويني مفاهيم توسعه پايدار 12
1 -8 بنيان فلسفي توسعه پايدار 14
1 -9 مفهوم توسعه پايدار 17
1 - 10 الزامات توسعه پايدار 20
1 - 11 اجلاس هاي مهم جهاني توسعه پايدار 21
1 - 12 شاخص اه ي توسعه پايدار 23
1 - 13 عاملان توسعه پايدار 24
1 - 14 سير تحول ديدگاه هاي توسعه و شاخص اه ي توسعه پايدار 28
1 - 15 توسعه پايدار به عنوان يك سيستم 31
خلاصه فصل اول 33
آزمون فصل اول 33
منابع فصل اول 34
فصل دوم. ديدگاه هاي نظري توسعه پايدار 37
اهداف كلي 37
اهداف آموزشي – رفتاري 37
2 -1 مفهوم توسعه پايدار شهري 37
2 -2 ملاحظات كلي در برنامه ريزي براي توسعه شهري پايدار 42
2 -3 توسعه پايدار و آينده نگري 45
2 -4 عناصر اصلي راهبرد توسعه شهر 46
2 -5 اهداف اصلي راهبرد توسعه شهر 47
خلاصه فصل دوم 48
آزمون فصل دوم 48
منابع فصل دوم 49
فصل سوم. شاخص هاي توسعه پايدار شهري 51
اهداف كلي 51
اهداف آموزشي - يراتفر 51
مقدمه 51
3 -1 توسعه پايدار شهري 51
3 -2 عناصر راهبردي توسعه پايدار شهري 57
3 -3 شاخص اه ي توسعه پايدار شهري 58
3 -4 اهداف چندگانه توسعه پايدار شهري 62
3 -5 مشكلات شهرنشيني در ارتباط با توسعه پايدار شهري 65
آزمون فصل سوم 66
منابع فصل سوم 67
فصل چهارم. شهر و پايداري اكولوژيكي 69
اهداف كلي 69
اهداف آموزشي- يراتفر 69
4 -1 تعريف شهر سالم 69
4 -2 مفاهيم شهر سالم 70
4 -3 معيارهاي يك جامعه سالم شهري 73
4 -4 سازمان جهاني بهداشت و شهر سالم 74
4 -5 شهرنشيني و سلامت شهري 75
4 -6 تعريف آلودگي هوا 78
4 -6-1 منابع آلودگي هوا 78
4 -6-2 مهم ترين آلوده كننده هاي هوا 78
4 -6-3 عوارض آلودگي هوا 79
4 -6-4 تأثيرات آلودگي هوا بر كودكان 79
4 -6-5 دي اكسيدكربن و اهميت آن در وضعيت هواي داخل ساختمان 79
4 -6-6 شاخص اه ي كيفي هوا 80
4 -6-7 آموزش حفاظت در مقابل آلودگي هوا 81
-4 7 آلودگي خاك 81
4 زباله هاي كشاورزي، صنعتي، شهري و هسته اي 83
2-7-4 آلاينده هاي كشاورزي 84
3-7-4 آلودگي ناشي از سموم و دفع آفات نباتي 85
4-7-4 پيشنهاد ها و اقداماتي در زمينه جلوگيري از آلودگي خاك 85
5-7-4 آلاينده هاي صنعتي 87
8-4 آب و آلودگي آب 88
1-8-4 منابع آب 89
2-8-4 انسان- آب- آباداني 92
3-8-4 تعريف آلودگي آب 95
4-8-4 عوامل آلوده كننده آب 96
9-4 آلودگي صوتي 97
1-9-4 منابع آلودگي صوتي در شهر ها 99
2-9-4 اثرات دراز مدت صدا بر شنوايي 101
3-9-4 اثرات صدا بر كارايي 102
آزمون فصل چهارم 104
منابع فصل چهارم 104
فصل پنجم. توسعه پايدار، مديريت و برنامه ريزي شهري 107
اهاف كلي 107
اهداف اموزشي- رفتاري 107
مقدمه 107
1-5 مديريت شهري 109
2-5 تعريف، نقش و اهميت مديريت شهري 109
3-5 سيستم مديريت شهري 112
4-5 وظايف مديران شهري 114
114 5-5 كلان شهر ها مراكز مهم توسعه پايدار قرن 21
6-5 توسعه پايدار و نقش برنامه ريزي شهري 115
7-5 توسعه پايدار و برنامه ريزي كاربري اراضي شهري 116
1-7-5 كاربري زمين شهري 117
2-7-5 زمين از ديدگاه توسعه پايدار شهري 119
8-5 توسعه پايدار شهري و برنامه ريزي حمل ونقل 121
1-8-5 اهميت حمل ونقل در توسعه پايدار 123
2-8-5 سير تكويني حمل ونقل كلان شهري 124
3-8-5 ويژگي هاي اصلي برنامه ريزي حمل و نقل كلان شهري 125
9-5 كاربري فضاي سبز و توسعه پايدارشهري 125
آزمون فصل پنجم 128
منابع فصل پنجم 128
فصل ششم. سكونتگاه هاي شهري و توسعه پايدار 131
اهداف كلي 131
اهداف آموزشي- رفتاري
1-6 تعريف بافت شهري 132
2-6 انواع بافت شهري 133
3-6 انواع بافت شهري بر اساس فرسودگي 135
4-6 فرسودگي بافت قديم 137
5-6 ديدگاه هايا سامان دهي بافت فرسوده 140
6-6 تعريف حاشيه نشيني 141
7-6 تاريخچه حاشيه نشيني 143
8-6 ويژگي هاي حاشيه نشيني 145
9-6 پيامدهاي حاشيه نشيني 146
خلاصه فصل ششم 152
آزمون فصل ششم 152
منابع فصل ششم 153
فصل هفتم. جهاني شدن و توسعه پايدار 155
اهداف كلي فصل هفتم 155
اهداف آموزشي- رفتاري 155
مقدمه 155
1-7 جهاني شدن و جهاني سازي 156
2-7 تعريف جهاني شدن 157
3-7 پيشينه جهاني شدن 161
4-7 مراحل شكل گيري ايده جهاني شدن 164
5-7 تعميم سرمايه گرايانه از جهاني شدن 165
6-7 نظريه هاي جهاني شدن 168
7-7 چالش هاي پيش روي جهاني شدن 172
8-7 سيستم هاي شهري- صنعتي و جهاني گرايي 178
9-7 شاخص هاي جهاني سازي سيستم هاي شهري توسط مؤسسه ها و شركت هاي بزرگ 178
10-7 سرمايه هاي انساني در سيستم هاي شهري و جهاني گرايي 179
11-7 جهاني سازي سرمايه در شهرسازي 179
12-7 شهر و جهاني شدن 181
13-7 برداشت هاي گوناگون از جهاني شدن 182
14-7 جهاني شدن و شهر ها 183
15-7 عوامل به وجود آورنده جهاني شدن 186
خلاصه و نتيجه گيري فصل هفتم 188
آزمون فصل هفتم 192
منابع فصل هفتم 192
پاسخ نامه آزمون ها


دانلود جزوه کامل توسعه پایدار شهری 206 برگ pdf


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درباره تأويل در مثنوي2

تحقیق در مورد ورزش و روانشناسي

تحقیق پاورپوینت اعتبار نهج البلاغه

پاورپوینت معماری کهن

پاورپوینت درباره کنترل کیفیت میوه و سبزیجات 2

پاورپوینت درباره مارتنزیت (Martensite)

تحقیق در مورد بيماري سل

مقاله درمورد پول الکترونیکی با شتاب از راه می رسد ما کجا ایستاده ایم

تحقیق آماده در مورد سرماخوردگی چیست

پاورپوینت در مورد موضوع تحقيق