دانلود رایگان


81 - دانلود پروژه: نماتد شناسی و نماتدهای انگل گیاهی در سیب زمینی - دانلود رایگاندانلود رایگان 81 دانلود پروژه: نماتد شناسی و نماتدهای انگل گیاهی در سیب زمینی

دانلود رایگان 81 - دانلود پروژه: نماتد شناسی و نماتدهای انگل گیاهی در سیب زمینی فرمت فایل: ورد Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 209


سیب زمینی گیاهی علفی حامل غده است. این گیاه از بخش های زیر تشکیل شده است. الف) شاخ و برگ ب) غده و استولون ج) ریشه که به طور کلی فقط غده مورد مصرف قرار می گیرد.
ساقه های هوایی که ممکن است منشعب باشند در برش عرضی عموماً توخالی و سه گوش هستند.
غده را می توان بخشی از ساقه در نظر گرفت که برای ذخیره سازی مواد غذایی و تولید مثل سازش یافته است. همچنین غده را می توان یک استولون متورم شده هم در نظر گرفت. پوست غده دارای تعداد زیادی عدسک است . این عدسک ها را نیز می توان به عنوان روزنه های غده در نظر داشت (بیوکما، 1375).

فصل دوم
الف- مروری بر مطالعات انجام شده درجهان
حافظ و اراجی (1914)،گلدن و همکاران (1980) ، سانتو و همکاران (1980) از روی سیب زمینی در ایداهو جنس های Meloidogyne (نماتد مولد گره ریشه) Pratylenchus (نماتد مولد ز خم ریشه) ، Trichodorus و نماتد پوسیدگی غده سیب زمینی Ditylenchus destructor را گزارش کردند که نماتد پوسیدگی غده و نماتد مولد گره ریشه مشکلات اساسی را در جمعیت سیب زمینی های نواحی ایداهو ایجاد میکند (Gollden et al , 1980 ;Santo et al ,1980 ; Hafez & Araji, 1914)
مورسینک( 1966)،مای و همکاران( 1960) بیان نمودند بعضی گونه های جنس Pratylenchus و به احتمال زیاد گونه P. Steineri نیز می تواند مستقیماً به غده های سیب زمینی خسارت بزند. P. Penetrans دارای میزبانهای متعدد از جمله سیب زمینی می باشد (Morsink , 1966. Mai et al , 1960)میلر و همکاران( 1967 )گزارشاتی از خسارت به سیب زمینی بوسیله چندین گونه نماتد مولد زخم (Pratylenchus spp.) ارائه کرده اند.در بعضی موارد خسارت مستقیم است در حالی که در موارد دیگر خسارت غیر مستقیم یا بصورت تشدید کننده بیماریهای دیگر است (Miller et al ,1967).
بنا به گفته میلر( 1967) ، و ریچ (1977) Pratylenchus scribaneri مستقیماً می تواند بر روی غده های سیب زمینی زخم ایجاد می کند . او بیان کرد برآمدگی های جوش مانند روی غدد سیب زمینی ناشی از نماتد مولد زخم P.scribaneri می باشد (Miller , 1967. Rich , 1977).
وین اسلو و ویلیز (1972)، گونه destructor Ditylenchus را یک نماتد پلی فاژ دانسته و حدود 90 گونه گیاهی از خانواده های مختلف رابه عنوان میزبانهای این گونه معرفی کرده اند. سیب زمینی میزبانهای اصلی این نماتد بوده و از میزبانهای رایج دیگر می توان از آفتابگردان ، بادام زمینی، پیاز، تنباکو، چغندر قند، خیار، سیر ، گوجه فرنگی، نیشکر، هویج، یونجه نام برد. نماتد پوسیدگی سیب زمینی یک انگل داخلی مهاجر قسمت های زیر زمینی گیاهان می باشد که به ندرت به قسمت های هوایی حمله می کند. این نماتد از طریق استولون، چشم ها و عدسک ها وارد سیب زمینی می شود ( Winslow & Willis , 1972).
استون (1972) ، هوکر (1981) نماتد Globodera pallida را روی سیب زمینی های آمریکای جنوبی و اروپا گزارش کردند (Stone , 1972 . Hooker , 1981).
هوپر(1973) بیان کرد که نماتدهایی هستند که به اندامهای زیرزمینی گیاه حمله می کنند و داخل غده سیب زمینی رفته و در آنجا رشد کرده و به زندگی ادامه میدهند (Hooper , 1973).
همچنین او بیان نمود که نماتد پوسیدگی غده سیب زمینی اگر چه در ظاهر به نماتد ساقه یونجه Ditylenchus dipsaci شبیه می باشد، ولی قادر به تشکیل پشم نماتد (eelworm wool) نبوده و به آسانی در برابر خشکی مقاومت نمی کند. با این وجود می تواند در خاک، روی علفهای هرز و میزبانهای قارچی باقی بماند (Hooper , 1973).
بوپاباج و هاگو (1974) تأثیر آلدیکارپ و اگزامیل را در را بطه با گونه ی Globodera rostochiensis در گیاه سیب زمینی مورد بررسی قرار دادند (Bopabaj & Hague , 1974) .مطالعه کوستینا و زولودوا (1974) نشان داده است که در ارقام سیب زمینی زراعی و گونه های وحشی آن درجاتی از مقاومت تا مصونیت وجود دارد. بررسی 111 رقم سیب زمینی رایج آلمان دررابطه با مقاومت به نماتد پوسیدگی سیب زمینی در سال 1971 نشان داد که ارقام Fekula , Khorza ، Poet ، Apta ، Anett ، Ali نسبت به نماتد پوسیدگی سیب زمینی مقاوم هستند (Kostina & Zholudeva , 1976).
اگریوس (1978) نماتد مولد زخم را پارازیت داخلی و مهاجر در گیاهان مختلف معرفی کرده است . گونه های Pratylenchus علایمی بصورت جوش ها ی کوچک به رنگ قهوه ای متمایل به ارغوانی روشن تا تیره بر روی غده های سیب زمینی بوجود می آورند. غده های آلوده بتدریج استحکام خود را از دست داده، چروکیده و ممکن است خشک و مومیایی گردند. گیاهانی که توسط این نماتد آلوده می شوند، از رشد بازمانده و زرد می گردند. خسارت و صدمه حاصله از این نماتد ممکن است با کمبود مواد غذایی یا خشکسالی اشتباه گردد. علایم روی ریشه مشخص تر بوده و شامل زخمهای مجزا روی ریشه اصلی و ریشه های فرعی می باشد. این زخمها کشیده، آبسوخته و در ابتدا به رنگ روشن هستند که به زودی به رنگ قهوه ای تیره یا تقریباً سیاهرنگ در می آیند. این زخمها ممکن است بهم پیوسته و دور ریشه را گرفته و آن را خشک نمایند.ریشه های آلوده، سیاهرنگ، کلفت، تعداد آنها به میزان زیادی کاهش می یابد (Agrios , 1978).
همچنین اگریوس (1978) عامل بیماری گره ریشه را در سیب زمینی Meloidogyne spp. می داند. او گونه M.acroneta را عامل ایجاد بیماری روی غده سیب زمینی می داند. سایر محققان گونه های M.incognita , M. hapla را عامل بیماری در سیب زمینی معرفی می کنند.
در بررسی دیگر ایوانوا (1975) نشان داد که 78 لاین و رقم سیب زمینی از گونه های وحشی و زراعی نسبت به نماتد Ditylenchus destructor مقاوم هستند (Ivanova , 1975).
اگریوس (1976) ،یکی از نماتدهای سیستی را که به سیب زمینی خسارت شدیدی وارد می کند، Globodera rostochiensis معرفی کرد ، این گونه به گوجه فرنگی و بادمجان نیز صدمه می زند (Agrios , 1976).
ابرین وریچ(1976) بیان کرد که علایم اولیه نماتد مولد غده .Meloidogyne spp شامل گالهای کوچک روی ریشه است که به دنبال آن ریشه تا حد زیادی حالت شاخه ای پیدا می نماید. گیاهان آلوده از رشد طبیعی بازمانده و در آب و هوای گرم و خشک پژمرده میگردند. بر سطح غده های آلوده برآمدگی های جوش یا زگیل مانند کوچک و بزرگ رشد می یابد. همچنین در نسوج آلوده غده معمولاً بین پوست و ناحیه آوندها، لکه های کوچک و قهوه ای رنگی پدیدار می گردد. علاوه بر این، میزان محصول نیز کاهش می یابد. زمستان گذرانی در این نماتد بصورت تخم درون گالهای روی ریشه است (O'Brein & Rich , 1976).
ایزر واسمارت (1977) غده سیب زمینی را پس از ورود نماتد به گیاه مورد بررسی قرار دادند. بعد از ورود نماتد به سلول ، حدود 4-3 سلول تخریب می شود. این نماتد پروتئین را شکسته و باعث نکروز سلول می گردد. هیدرولیز نشاسته در دیواره سلولی افزایش یافته و میزان نشاسته حدود 38-30 درصد کاهش می یابد و میزان گلوکز در سلول افزایش می یابد. غده های سالم نیتروژن کمتری نسبت به غده های آلوده دارند (Esser & Smart , 1977).
کولن (1979) نمونه هایی از غده سیب زمینی همراه با خاک اطراف آن را برای مطالعه میزان ایناکلوم اولیه نماتد پوسیدگی غده Ditylenchus destructor برداشته و مورد بررسی قرار دادند. در این آزمایش مشخص شد ایناکلوم اولیه دومین مرحله لاروی J2 نماتد می باشد (Coolen , 1979).
سند(1979) بیان کرد که بکار بستن قرنطینه و رعایت اصول بهداشتی در مورد نماتد طلایی سیب زمینی یا نماتد سیستی سیب زمینی، آن را در ناحیه لانگ آیلند محدود کرده است (Sand , 1979).
ایوانز و برودی (1980) بیان نمودند که نماتد طلایی سیب زمینی درلانگ آیلند نیویورک به صورت یک شکل جدی درآمده بود. در حال حاضر تصور بر این است که این بیماری در سلسله جبال کوههای آند در پرو بصورت یک بیماری بومی می باشد. همچنین این بیماری از جزیره وانکوور در ایالت بریتیش کلمبیا و نیوماندلند گزارش گردیده است. علایم در گیاهان آسیب دیده بصورت توقف رشد، باریک شدن ساقه ها، زرد و نکروز شدن برگچه ها مشاهده می گردد. بوته ها ممکن است در اوقات گرم روز پژمرده شده و در شب تا اندازه ای به حالت اولیه برگردند. همچنین ممکن است بوته ها درقسمت انتهایی ظاهری کپه ای به خود بگیرند. گیاهانی که شدیداً آلوده هستند هرگز سبز نکرده و یا بزودی پس از خروج از خاک از پای در می آیند. نهایتاً در پی این وضعیت تعداد بوته ها در مزرعه کم شده و در سطح مزرعه لکه های پراکنده عاری از پوشش گیاهی نمایان می گردد. رشد ریشه ها تا حد زیادی کاهش یافته و ریشه ها معمولاً کوچک، افشان و به میزان زیاد منشعب می شوند، به طوری که به آن منظره پر مانند میدهد. غده ها نیز از لحاظ تعداد و اندازه کاهش می یابد (Evans & Brodie , 1980).استفان (1980) در مطالعات گلخانه ای و مزرعه ای نشان داده است که تعداد قابل توجهی از ارقام زراعی حساسیت کمی به نماتد طلایی سیب زمینی داشته و در برخی از لاین های گونه های وحشی سیب زمینی هیچ گونه آلودگی صورت نگرفته است (Stefan , 1980).
دامادزاده و نیگل (1981) بیان نمودند که کربوفوران تأثیر منفی در سیکل زندگی نماتد سیستی سیب زمینی Globodera rostochiensis داردو روی تخمهای داخل هر سیست اثر می گذارد. همچنین تأثیر منفی این نماتد کش روی نماتدهای Meloidogyne incognita ، Pratylenchus penetrans ، clayloni Tylenchorhynchus هم دیده شده است. (Damadzade & Nigel , 1981)
طبق مطالعات جاتالا وهمکاران (1982) علائم بیماری نماتد مولدغده در سیب زمینی ابتدا دررون غده می باشد . چنداه پس از الودگی علائم خارجی ظاهر می شودو به صورت زگیل هایی قابل رویت است (Jatala et al , 1982).
مطالعه دیگر توسط ایوانوا (1983) نشان داد که 54 کولیتوار از 540 کولیتوار در بلاروس دارای درجاتی از مقاومت هستند (1 تا 16 درصد غده ها آلوده بودند) و تعدادی از ارقام خارجی از قبیل Kardia ، Patroness ، Scutella کاملاً مقاوم بودند (Ivanova , 1983).
در تحقیقی دیگر توسط بوکاسو و همکاران (1983) در شوروی سابق بر روی سیب زمینی های وحشی نشان داده شد که می توان از تعداد قابل توجهی گونه های جنس Solanum ، لاین های مصون بدست آورند (Bukasov et al , 1983).
دارلینگ و همکاران (1983) ، کوکانتسوا (1983) در کنترل نماتد Ditylenchus destructor ، نماتد کش گرانوله کربوفوران را استفاده نمودند. در ایالت ویسکانسین U.S.A نماتد کش تدخینی اتیل دی بروماید در محدود کردن و بهبودی غده های آلوده مؤثر بود. (Chukantseva , 1983 . Darling et al , 1983).
مهمترین نماتدهای خسارت زا در سیب زمینی، نماتدهای سیستی سیب زمینی (G.Pallida , Globodera rostochiensis )، نماتدهای مولد گره ریشه (Meloicogyne spp.) و نماتد پوسیدگی غده (Ditylenchus destructor ) و نماتد ساقه (D.dipsaci) هستند. همچنین نماتدهای زخم ریشه (Pratylenchus spp.) ، نماتد گره دروغی ریشه (Nacobbus aberrans) ، نماتدهای عامل کلفتی ریشه (Paratrichodorus spp. Trichodorus spp.) که ناقلین ویروس Tobacco Rattle Virus نیز هستند و Longidorus maximus دارای اهمیت هستند (Mac Guidwin 1993 , Hooker 1984).
برودی(1984) ، و پیلیپنکو و سیگاروا (1998) بیان کردند که کشت کولتیوار مقاوم برای یک یا سه فصل ممکن است عفونت خاک را به میزان 99-80 درصد کاهش دهد (Brodei , 1984 ; Pylypenko , 1998 ; sigareva , 1998) .
ساسر و هارتمن (1985) پس از بررسی خصوصیات مورفو لوژیکی و مورفومتریکی ماده های نماتد مولد غده ی ریشه از جمله شکل شبکه ی کوتیکولی انتهای بدن( (Perineal Pattern و موقعیت منفذ ترشحی گونه Meloidogyne Javanica را از سانفرانسیسکوازروی سیب زمینی گزارش نمودند (,1985 Hartmen & Sasser) .
دی وی تو و همکاران (1986و 2004 )در مطالعات خودگزارش کردند که کاهش میزان تولید مثل نماتد مولد غده باعث افزایش تراکم ایناکلوم اولیه نماتد در چندین محصول از جمله سیب زمینی می شود(Divito et al , 1986. Divito et al , 2004).
گرکو (1988) بیان نمودکه نماتدسیستی سیب زمینی پارازیت اجباری بوده وروی گروهی از خانواده های سیب زمینی ، گوجه فرنگی و بادمجان تأثیر گذاشته و باعث کاهش محصول تا 70-20 درصد می شود (Greco,1988).
گوبینا ( 1988) بررسی کرد که غده های آلوده و خاک حاوی نماتد Ditylenchus destructor دو منبع مهم برای آلوده کردن غده های سیب زمینی در خاک می باشند. نماتدهای موجود در غده های سیب زمینی آلوده به محض جوانه زدن غده، به قسمت های زیرزمینی ساقه و ریزوسفر مهاجرت می کنند. سپس قبل از مرحله گلدهی، نماتدها به ساقه های هوایی منتقل شده و در زمان مدت بین گل دادن و برداشت غده ها، نماتدها حداکثر تا 10 سانتی متر از ساقه هوایی بالا رفته، سپس شروع به مهاجرت به استولون و غده های جوان می کنند و آن زمانی است که این اندامها در حال شکل گیری هستند . غده های جوان اصولاً از محل استولن مورد حمله قرار گرفته و آلوده میشوند(Gubina , 1988).
آنتر (1989) ، فیلیس (1994) ، گراماتیکاکی و همکاران (1999)، برتو و همکاران ( 2003)، همچنین دی وی تو و همکاران (2003) روی مقاومت کولتیوارهای سیب زمینی مطالعاتی داشتند. آنها بیان کردند که در هیچ کولتیواری از سیب زمینی مقاومت به نماتد گره ریشه Meloidogyne spp. در اروپا دیده نشده است. در این مطالعه M. javanica روی سیب زمینی حالت تهاجمی بیشتری نسبت به M.chitwoodi و M. hapla دارد. (Anter, 1989 Phillis, 1994. Grammatikaki et al , 1999 . Berthou et al , 2003 . Divito et al , 2003 ).
ناکاسونو و همکاران (1990) نتایجی در رابطه با مطالعات هیستو پاتولوژیکی گیاه سیب زمینی انجام دادند که این مطالعات حاکی از آن است که کولتیوارهای کارا و سانته سیب زمینی در برابر آلودگی بوسیله javanica Meloidogyne مستعدتر هستند (Nakasono et al , 1990).
بولتون و همکاران (1990) ، روش هایی را برای تشخیص Ditylernchus dostructor را از سایر گونه های Ditylenchus بیان نمودند (Bolton , 1990).


81 دانلود پروژه: نماتد شناسی و نماتدهای انگل گیاهی در سیب زمینی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت اصلاح آفتابگردان زراعي 24 اسلاید

تحقیق در مورد تصوير محصول

تحقیق درباره: زندگینامه نظامی

پاورپوینت درباره ريزمغذيها Micronutrients

دانلود تحقیق کامل درباره غدير در سيره اهل بيت (ع)

تحقیق سرمايه گذاري در بورس

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره درس ساختمان و تجهيزات كتابخانه

نيازها و ياداشهاي اساسي انسان 73 ص

تحقیق آماده تهاجم فرهنگی

دانلود پروژه آلکالوئیدها (word)